“KENNIS EN TECHNOLOGIE VOOR VOLDOENDE SCHOON WATER”

De sector Watertechnologie produceert schoon, veilig en energiezuinig drink-, proces en afvalwater en houdt daarbij de druk op onze leefomgeving zo laag mogelijk. De Nederlandse kennis en technologie voor het terugwinnen van componenten, nutriënten en warmte uit afvalwater vormt een antwoord op dreigende schaarstes aan grondstoffen, zoals fosfaat. De kennis en technologie rond ontzilting, waterinfrastructuur en het efficiënt omgaan met zoetwater vormt een antwoord op uitdagingen zoals klimaatverandering en de samenloop daarvan met verstedelijkingsprocessen in en buiten delta’s overal ter wereld.
Het doel van TKI Watertechnologie is de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie te stimuleren, met efficiënte oplossingen in het vooruitzicht. Als resultaat vinden commerciële toepassingen zonder omwegen doeltreffend de markt, met lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers.

Innovatiethema’s
De focus van TKI Watertechnologie is gericht op maatschappelijke uitdagingen rond uiteenlopende watervraagstukken in binnen- en buitenland. Nieuwe ontwikkelingen in nationaal en Europees onderzoek moeten hiervoor oplossingen aandragen. Vanuit dit perspectief werkt TKI Watertechnologie mee aan de volgende Kennis- en Innovatieagenda’s: Landbouw-Water-Voedsel, Energie, Circulaire Economie, Gezondheid en Zorg en Sleuteltechnologieën. Dat vindt zijn weerslag in de volgende thema’s:

Voldoende schoon en veilig water. De drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling staan als gevolg van klimaatverandering, verstedelijking, intensivering van landbouw en veeteelt en vervuilende stoffen onder druk. In dit thema ontwikkelen we kennis en innovaties waarmee we de drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling klimaatrobuust maken, in balans met omgeving en het watersysteem, voor stedelijke en landelijke gebieden. Met welke technieken kunnen we opkomende stoffen en micro-organismen meten en verwijderen? Hoe kunnen we de natuurlijke zuivering in het water- en bodemsysteem beter benutten? Hoe brengen we watervraag en –aanbod met elkaar in balans en vergroten we zelfvoorzienendheid? Welke alternatieve waterbronnen hebben toekomstperspectief?  (KIA Landbouw-water-voedsel, KIA Gezondheid en zorg)

(Afval)waterhergebruik en resource recovery. Zuivering van (afval)water en terugwinning van grondstoffen kunnen hand in hand gaan. Uit afvalwater en zuiveringsslib kunnen stikstof, fosfaat en kalium worden teruggewonnen die opnieuw kunnen worden ingezet om de nutriëntenkringloop te sluiten. Belangrijke uitdagingen zijn het creëren van processen, producten en voorwaarden die goed aansluiten bij de afzetmarkt en kunnen concurreren tegen de productie van primaire grondstoffen. Ook de primaire grondstof water kunnen we door slimme toepassingen efficiënter benutten. Afvalwater en grijs water kunnen worden hergebruikt door selectief ongewenste stoffen te verwijderen. Deze technieken kunnen we ook inzetten om te voorkomen dat schadelijke stoffen uit afvalwater zich verspreiden in bodem, oppervlakte- en grondwater.  (KIA Landbouw-water-voedsel, KIA Circulaire economie)

Energie uit water en energieopslag middels water. In 2030 is energie uit water integraal onderdeel van het energie- en klimaatbeleid. In dit thema ontwikkelen we kennis en innovaties om oppervlaktewateren in te zetten als bron van duurzame energie (alsook van warmte), als opslagmedium en om ruimte te bieden voor infrastructuur voor duurzame energie. Aquathermie (uit zowel oppervlaktewater als afval- en drinkwater) is een volwaardig inzetbaar alternatief voor verwarming van de bebouwde omgeving. Diverse innovatieve, goed voorspelbare vormen om energie op te wekken uit of op te slaan in water (zoet-zout en/of pH-gradiënt, warmte-koude-opslag, geothermie, biogas uit afvalwater, groene waterstof) worden getoetst op haalbaarheid.  (KIA Landbouw-water-voedsel, KIA Energietransitie)

Slim meten en handelen. In dit thema passen we ICT-innovaties toe voor een duurzamer, efficiënter en betrouwbaarder gebruik, beheer en onderhoud van het fysieke systeem (water en bodem, drinkwaterproductie en -distributie, afvalwaterinzameling en -behandeling). Slimme en snelle detectiemethoden, zelflerende netwerken van sensors en soft sensors, alarmeringssystemen op basis van data mining algoritmes (zowel fore-casting als back-casting), zijn onmisbaar voor de veiligheid in de waterketen. Innovatieve technologieën voor monitoring en control zijn daarnaast essentieel voor besluitvorming over de assets en slim en robuust onderhoud en beheer, voor decentrale aanpak van vervuilingsbronnen, voor verdergaande optimalisatie van de efficiëntie van het systeem, en voor het mogelijk maken van communicatie-, mitigatie- en economische strategieën.
(alle KIA’s en Sleuteltechnologieën)

 

Voor meer informatie, check TKI Watertechnologie.

Kernteam TKI Watertechnologie

Walter van der Meer
Voorzitter Kernteam Watertechnologie
Oasen NV
Jos Boere
Secretaris Kernteam Watertechnologi
KWR
Anne-Mathilde Hummelen
TKI Directeur Watertechnologie
KWR
Jantienne van der Meij-Kranendonk
TKI Directeur Watertechnologie
Wetsus
Esther Bosman
Lid Kernteam Watertechnologie
Royal Haskoning DHV
Cees Buisman
Lid Kernteam Watertechnologie
Wetsus
Mattie Busch
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jan Busstra
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rob Heim
Lid Kernteam Watertechnologie
Ronovation B.V.
Luc Kohsiek
Lid Kernteam Watertechnologie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hein Molenkamp
Lid Kernteam Watertechnologie
Water Alliance
Marnix Muller
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat