“NEDERLAND WERKT MET WATER”

Niet alleen Nederland maar heel veel landen hebben te maken met groeiende wateruitdagingen. Water & Maritime werkt aan deze uitdagingen aan de hand van verschillende innovatie thema’s. Dit zijn de onderwerpen waarop wij verwachten in de toekomst problemen op te kunnen lossen. Daar is broodnodig expertise voor nodig. Het Kernteam Human Capital werkt hard aan het vinden, opleiden en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Een personeelsbestand met voldoende mensen dat is uitgerust voor de toekomst waarin niet alleen kennis, maar ook innovatief vermogen en wendbaarheid gevraagd wordt.  Er zijn een viertal thema’s benoemd.

Imago & Instroombevordering zorgt ervoor dat jongeren en studenten bekend worden met de veelzijdigheid van water en techniek. Voorbeelden van activiteiten van het Kernteam zijn het jaarlijkse Wereld Water College en de uitreiking van de Water & Maritime studiebeurzen. Daarnaast is er ook aandacht voor zij-instroom en de knelpunten veroorzaakt door vergrijzing.  Binnen het programma wordt samengewerkt met een groot netwerk van activiteiten variërend van waterbewustzijn, watereducatie en imagoversterkende activiteiten. Alles in samenwerking met vele waterambassadeurs uit de watersector.

Een Leven Lang Leren is het thema waarin gewerkt wordt aan de benodigde continue ontwikkeling van personeel: Werkend Leren en Lerend Werken. Aandachtsgebieden zijn strategische personeelsplanning, mentoring en ‘meester-gezel’ constructies en duurzame inzetbaarheid.

Onderwijs & Innovatie stimuleert kwalitatief goed onderwijs en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De innovatieve slagkracht van de sector vraagt een wendbaar en adaptief onderwijs-systeem waarin de innovatieve praktijk aan bod komt. Cross-overs naar andere (top)sectoren hebben speciale aandacht in dit thema.

Internationalisering heeft als doel (toekomstige) professionals voor te bereiden op werken in internationale context. Tevens richt het zich op het werven van internationale talenten en het behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bekijk hier de volledige strategienota.

Kernteam Human Capital

Onno de Vreede
Programma manager Kernteam Human Capital
Water & Maritime
Barbara Oomen
Voorzitter Kernteam Human Capital
HZ University of Applied Sciences
Louise van der Heijden
Lid Kernteam Human Capital
Regieorgaan SIA
Verena Ohms
Lid Kernteam Human Capital
Kaspar Sonnemans
Lid Kernteam Human Capital
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Helen van Zundert
Lid Kernteam Human Capital
Nationaal Watertraineeship (NWT)