“WATER INNOVATIE IS MENSENWERK”

De wereld heeft te maken met groeiende wateruitdagingen. Binnen de topsector Water & Maritime wordt middels publiek-private samenwerkingen aan deze uitdagingen gewerkt. Echter zonder voldoende, goed opgeleide mensen gaat het niet. Water innovatie is mensenwerk!

Het Kernteam Human Capital werkt aan de volgende 3 human capital missies:

Imago & Instroombevordering.  De topsector streeft ernaar dat jongeren zoveel mogelijk bekend worden met de aantrekkelijkheid van water & maritiem waardoor ze kiezen voor (water-) opleidingen en voor de watersector. Voorbeelden van concrete activiteiten zijn het  Waterambassadeursprogramma en de jaarlijkse Waterchallenges.  Focus ligt nu op studenten en young professionals, op alle opleidingsniveaus: mbo, hbo en w.o. Voor het funderend onderwijs is er betrokkenheid van de topsector bij Onswater.nl, bij het beta-tournament (vmbo) en bij de Nationale Aardrijkskunde Olympiade (havo, vwo). In de toekomst zullen retentie en zij-instroom vanuit de topsector meer aandacht gaan krijgen (Stroomversnellersprogramma).

Human Capital Innovatie. Voor vernieuwing van opleidingen is het belangrijk dat het onderwijs zo dicht mogelijk bij de praktijk wordt georganiseerd en ook, liefst langjarig wordt gekoppeld aan innovatieprojecten, zoals die van het Nationale Groeifonds (Watertechnologie, NL2120, Maritiem Masterplan, Opschaling PPS). Middels zg. Learning communities wordt dit in de praktijk vorm gegeven. Inmiddels zijn er 60 learning communities binnen de topsector ontstaan, waar Werken, Innoveren en (leven lang) Leren bij elkaar zijn gebracht. Practoren & lectoren van CIV Blauw, RIF Maritiem techplatform (mbo) en van Centre of Expertise Water, Deltaplatform en Platform Maritiem Praktijkgericht Onderzoek (hbo) spelen hierbij een belangrijke rol.  Binnen de context van de Kennis- en innovatie Agenda van Landbouw-Water-Voedsel (2023-2027) wordt voor HCA de samenwerking gezocht met de groene sectoren “Tuinbouw & Uitgangsmaterialen” en “Agrifood”. Een nieuw onderwerp dat nu gaat lopen is Arbeidsbesparende innovaties.

Netwerken & Engagement.  De topsector onderhoudt netwerken met (nationale- en internationale) human capital organisaties in het water-maritieme veld en organiseert dat onderwerpen onderling goed worden afgestemd. De topsector onderhoudt een onderwijs-arbeidsmarktmonitor met alle water-maritieme opleidingen in Nederland (zowel regulier onderwijs als leven lang ontwikkelen) met informatie over hoe de studenteninstroom zich in Nederland ontwikkelt, en waar deze studenten terecht komen in het werkveld. Op basis hiervan wordt de human capital agenda van de toekomst jaarlijks verder vorm gegeven.

Zie hier het HCA meerjarenplan 2024-27 en daar een publicatieoverzicht van het HCA kernteam.

Kernteam Human Capital

Onno de Vreede
Programma manager Kernteam Human Capital
Water & Maritime
Barbara Oomen
Voorzitter Kernteam Human Capital
HZ University of Applied Sciences
Verena Ohms
Lid Kernteam Human Capital
Thijs Simons
Lid Kernteam Human Capital
Regieorgaan SIA
Kaspar Sonnemans
Lid Kernteam Human Capital
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Helen van Zundert
Lid Kernteam Human Capital
Nationaal Watertraineeship (NWT)