"NEDERLAND WATEREXPERTS"

Het kernteam Internationaal heeft een ondersteunende taak en draagt bij door de samenwerking tussen overheid en bedrijven op het vlak van internationaal ondernemen te versterken.

Water & Maritime werkt met 4 thema’s waar samenwerking gestimuleerd moet worden:

1. Business Cases op een succesvolle wijze invullen vraagt om een vergaande samenwerking in de gouden driehoek samen met NGO’s. De internationale trend is dat projecten steeds meer integraal -van ontwerp tot uitvoering- op de markt worden gezet. Dat vraagt om integrale oplossingen en innovatieve financieringsconstructie.

2. Economische Diplomatie is essentieel om in te kunnen spelen op op veranderende economische verhoudingen in de wereld en handelsbarrières weg te nemen. Dat vraagt om een sterk postennetwerk dat in staat wordt gesteld om het bedrijfsleven optimaal te ondersteunen. Daarnaast werkt het Kernteam aan versimpeling van en verbeterde toegankelijkheid tot financiële mogelijkheden voor export.

3. Samenwerking in de Keten wordt op verschillende manier gevonden. VNO-NCW heeft het initiatief genomen om de prioritaire landen en bijbehorende marktbewerkingsstrategiën van de negen Topsectoren bij elkaar te brengen. Het Kernteam Internationaal heeft deze marktbewerkingsstrategie opgesteld in samenspraak met en namens de watersector. Ook de integratie van hulp en handel biedt nieuwe kansen voor samenwerking.

4. Landenaanpak is gepubliceerd in de internationaliseringsstrategie voor de watersector. Hierin worden nadere suggesties en aanbevelingen gegeven om de doelstelling van Topsector Water & Maritiem te realiseren. Per land is een marktbewerkingsstrategie opgesteld waarin staat wie er al actief is, waar kansen liggen, wat belemmeringen zijn en welke ondersteuning gevraagd wordt van de overheid. Hiervoor hebben zij een accentuering gemaakt in de vorm van een aantal prioritaire landen. Lees hier de speciale marktscan van Mexico.

Lees hier de internationaliseringsstrategie en hier het jaarverslag van 2018 en daar het jaarverslag 2019.

Kernteam Internationaal

Frank Goossensen
Voorzitter Kernteam Internationaal
ARCADIS
Martin Bloem
Vice voorzitter Kernteam Internationaal
Marstrat
Robert de Bruin
Lid Kernteam Internationaal
Van Oord Dredging and Marine Contractors
Arjan Budding
Lid Kernteam Internationaal
WUR
Caroline Bäcker
Lid Kernteam Internationaal
Netherlands Water Partnership
Odillia Knap
Lid Kernteam Internationaal
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Antoinette Kome
Lid Kernteam Internationaal
SNV
Wampie Libon
Lid Kernteam Internationaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Juliëtte Stevenaar
Lid Kernteam Internationaal
Rabobank
Yousef Yousef
Lid Kernteam Internationaal
LG Sonic